28 خرداد, 1397 از
می‌آیی
نمی‌آیی
می‌آیی
نمی‌آیی
می‌آیی
نمی‌آیی...
نمی‌آیی.
تسبیح هم تسبیح‌های قدیم!