💕bano-iran💕
از on مهر 24, 2018
6 views
ن شب …که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را … تماشا می کرد … آن شب که شب پره ها … عاشــقـــانه تر … نــــور را می جســـتند …! و اتاقم … سرشار از عطر بوسه و ترانه بود… ! دانستم… تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی…! . . . می دانم تا پلک به هم بزنم می آیی ؛ با انار و آینه دردست هایت