14 آبان, 1397 از
خزان با باور گل آشنا نیست
«غم من قابل فهم شما نیست»
در این کینه سرای دشمن آباد
جدا از حال مَردم جز خدا نیست
------------------------------------------
ابوالقاسم کریمی فرزندزمین
Posted in: Business
سید مهدی
๑۩عالیه دوست من ۩๑
ققنوس(راهنمایی سایت)
🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃 ❄️❄️❄️❄️❄️