💕bano-iran💕
از on خرداد 10, 2019
28 views
آخرین روزهای اسفند است از سر شاخ این برهنه چنار مرغکی با ترنمی بیدار می‌زند نغمه، نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه‌های بهار؟ «شفیعی کدکنی»
💕bano-iran💕
مـــ🌹ــــرســــ🌸ــــی...!!!داداشی ققنوس
1
1
خرداد 11, 2019
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداشی
1
1
خرداد 15, 2019
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداش مهدی
1
1
خرداد 15, 2019
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداشی
1
1
خرداد 15, 2019