💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
از on 16 اردیبهشت, 1398
45 views

❤💙👐💕roza-rezvani💕
┅┅✿🍃❀💜♥️❀🍃✿┅┅

خوش نشين بر لب آبی که روان ميگ
تا که احساس کنی عمر چنان ميگذرد

 از صدای گذر آب چنان می فهمی
 تندتر از آب روان عمر گران ميگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
 آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست.
   ┅┅✿🍃❀💜♥️❀🍃✿┅┅
💕bano-irani💕

1 نفر خوششان آماده از این