💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
از on 16 اردیبهشت, 1398
44 views

❤💙👐💕roza-rezvani💕
┅┅✿🍃❀💜♥️❀🍃✿┅┅

خوش نشين بر لب آبی که روان ميگ
تا که احساس کنی عمر چنان ميگذرد

 از صدای گذر آب چنان می فهمی
 تندتر از آب روان عمر گران ميگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
 آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست.
   ┅┅✿🍃❀💜♥️❀🍃✿┅┅
💕bano-irani💕

6 کاربر خوشش آمده
علی[ناظر ارشدسایت]
لایک
1
1
16 اردیبهشت, 1398
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!!علی جان
1
1
16 اردیبهشت, 1398
ققنوس(ناظر ارشد)
1
1
17 اردیبهشت, 1398
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
💖ممنون....!!!ققنوس عزیز💖
1
1
17 اردیبهشت, 1398