بهترین روز شما کی بوده:
وبد ترین روز شما :
با دریا و رودخانه برفی و کوه یخی جمله بساز :
از شهر خودت خوشت میاد :
بهرین بستنی مال کدوم شهر:
دوست داری خونه شما کنار دریا باشه . یا کوهستان:
منو چطور پیدا کردی :
reza azad
#1
سلام خوبی کجایی جواب نیومد
اولین نفری باشید که پسند می کنید.