53 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

53

ﻋـﺎﺷـﻘـﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺎﺵ ...
ﻋـﺸﻖ ﻓـﻘـﻂ ﮐـﻨﺎﺭ ﻫـﻢ ﺑـﻮﺩﻥ ﻧـﯿـﺴﺖ ...
ﻋـﺸﻖ ﻓـﻘﻂ ﺣـﺮﻑ ﻋـﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ ﻧـﯿﺴﺖ ..
ﻋـﺸـﻖ ﻓـﻘﻂ ﻇـﺎﻫﺮ ﻧـﯿﺴﺖ ...
ﻋـﺎﺷﻖ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺣـﺘـﯽ ﺍﮔـﺮ ﻧـﺒﺎﺷﻢ ...
ﺗـﻮ ﻋـﺎﺷﻘـﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻨﯽ ...
ﻋـﺸﻖ ﯾﻌـﻨﯽ ﻣـﻦ ﻭ ﺗـﻮ ...
صرف نـظر از تـمام ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻫـﺎ..
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی